เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 3/9/2555 กรุณาแจ้งเลขทะเบียนรับ, ส่ง ล่าสุด เบอร์ 18206, 18209
รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เดียวกันกับระบบ Smart
ลงทะเบียนใหม่ Smart-authen
Username :
Password :
  Change Password
  หากติดขัดปัญหา มีข้อซักถาม ติดต่อ IT Helpdesk 02-193-7000 ต่อ 18206 , 18209 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.30-16.30น.